हिंदुहिदुच्या मनी Hindu Hinduchya mani  • Title: Hindu Hinduchya mani
  • Genre: Hinduism
  • Language: Marathi
  • Length: 5:53 minutes (4.04 MB)
  • Format: MP3 Stereo 44kHz 96Kbps (CBR)

हिंदू हिंदूच्या मनी जागवू शुभ चेतना एकतेची भावना ॥ध्रु॥

हिंदी मराठी द्राविडी वा काश्मिरी वा गुर्जरी
भिन्न भिन्न विराजती भाषा जरी जिव्हेवरी
परि अंतरी सुरभारती ती पूज्य सर्वा आपणा ॥१॥

श्रीकृष्ण बुद्ध जिनेन्द्र नानक बसव नायन्मार ते
चैतन्य शंकरदेव ज्यांचे संप्रदाय विभिन्न ते
परि पुण्यशील चरित्र त्यांचे पूज्य सर्वा आपणा ॥२॥

सधन कोणी अधन वा अल्पज्ञ कुणि सर्वज्ञ ते
प्रखर भगवद्भक्त आणि नितान्त नास्तिकवर्य ते
परि राष्ट्रसेवानिष्ठ जे जे वन्द्य ते ते आपणा ॥३॥

नामरूपे कोटि कोटि एक आत्मा सर्वभूती
वेद गीता सकल ऋषि मुनि मंत्र एकचि गर्जताती
मनन संतत करुनि त्याचे शुद्ध करु या जीवना ॥४॥

भेद तितुके स्वार्थमूलक पापकारक तापदायक
द्वेषवर्धक शक्तिनाशक ऐक्यबाधक राष्ट्रघातक
एकात्म भारत व्हावया निःस्वार्थ करु या जीवना ॥५॥

English Transliteration:
hiṁdū hiṁdūcyā manī jāgavū śubha cetanā ekatecī bhāvanā ||dhru||

hiṁdī marāṭhī drāviḍī vā kāśmirī vā gurjarī
bhinna bhinna virājatī bhāṣā jarī jivhevarī
pari aṁtarī surabhāratī tī pūjya sarvā āpaṇā ||1||

śrīkṛṣṇa buddha jinendra nānaka basava nāyanmāra te
caitanya śaṁkaradeva jyāṁce saṁpradāya vibhinna te
pari puṇyaśīla caritra tyāṁce pūjya sarvā āpaṇā ||2||

sadhana koṇī adhana vā alpajña kuṇi sarvajña te
prakhara bhagavadbhakta āṇi nitānta nāstikavarya te
pari rāṣṭrasevāniṣṭha je je vandya te te āpaṇā ||3||

nāmarūpe koṭi koṭi eka ātmā sarvabhūtī
veda gītā sakala ṛṣi muni maṁtra ekaci garjatātī
manana saṁtata karuni tyāce śuddha karu yā jīvanā ||4||

bheda tituke svārthamūlaka pāpakāraka tāpadāyaka
dveṣavardhaka śaktināśaka aikyabādhaka rāṣṭraghātaka
ekātma bhārata vhāvayā niḥsvārtha karu yā jīvanā ||5||


Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options