Sone Ri Chidhakti Re  • Title: Sone Ri Chidhakti Re
  • Genre: Social
  • Language: Marwari
  • Length: 4:53 minutes (4.48 MB)
  • Format: MP3 Stereo 44kHz 128Kbps (CBR)
If you have the lyrics (words) of this song, please send it to us by submitting it in the comments section below. Thanks!

all songs very good i like it

plz send me this song lyrics

Gyanchand

jai jai rajasthan

nice to listen "Sone Ri Chidhakti Re" rajasthani song which shows mirror of rajasthani culture

plz tell me frndz ,how can I download this song.."sone ri chidakti re"..???

I love may india .

mughe sondhi sondhi mati kn kn kitna pyara sonh chahiye please send me

mujhe sone re chidhakti song k lyrics chaiye plzz send this show lyrics

Mujhe marwadi swong bhut pasnd he sone ki chidkli

I like marwari songs....

I want seems Mishra song

Sabhi rajasthaniyo ko jai maata ji ki sa, rajastha ki maru bhumi par hum sub ko garv hona chahiye, yanha ki dharti par veer maatao ne kitne SURVER peda kiye, un yodhao ki bali our maru bhumi ke sath-satt un janani maatao ko 1000 karod bar naman.jai hid,jai rajasthan! Bhawani singh Rathore-degana(nagour) Raj.

Best

Ghano chokho lagyo esa gana or dalo

HINDUSTAN MEN RAHANE WALA HAR ADMI HINDU HAI.GARV SE KAHO HUM HINDU HAIN.JAI HIND.

is geet ki lyriks ke liya mera blog http://rajasthanigeeth.blogspot.in/ dekhe

lksus jh fpM+dyh js I;kjks Egkjks ns’kM+ksA
uj ohjka jh [kku txr vxok.kh jsA

nw/k ngh jh vBS ufn;ka cgrhA fj/k fl/k lkFkS uo fu/k jgrhA
gksrh vBS eksdGh xk;ka jgrh QGQwyka jh Nk;kA
djlka vUu ?k.kks fuitkrk ckauS ns[k nso 'kjekrkA
vk rks 'kL; ';keyk js Hkkjr Hkkse gSA bZa jks vUuiwj.kk #i nqfu;ka tk.kh jsA

vk /kjrh gS _f"k eqfu;ka jh fpUrk djrh lc nqfu;ka jhA
xwath vBS osn jh ok.kh xhrk j.k eSa iM+h lq.kk.khA
fodL;ks gks foKku vBS gh tyeh lkjh dGk dBS ghA
vk rks txr xq# gh js Hkkjr HkkjrhA vc ru eu thou okj ck Nfo Y;k.kh jsA

bZa /kjrh uj ukgj tk;k ukj~;ka Hkh j.k eSa gkFk fn[kk;kA
lwjk yM+rk 'kh’k dV~;ksM+k ns[;k ikNs ugha gV~;ksM+kA
j.k eSa lnk fot; gh ikb lkjS /kje /ktk QgjkbZA
vk rks dje Hkkse gS jS Jh Hkxoku jhA fy;ks ckj ckj vorkj vej dgkuh jsA
pl convert it in hindi font.( kruti dev 040)

I like rajasthani movie

hamara yeha sebhi rajsthani marwadi song pesnde kerthe h.

SARNAU KE NAGRIKO KO MERI TARAF SE RAM RAM GHANI KHAMA, BY K.K.BISHNOI

bharunat bhajn mandli hanamkonda warangal bhajn baba k siv je k and or sbi jagrn h to smprak kare .dilipkolariya pali

very beautiful

Mera ko rajstani song pasand hai

JAI SHREE RAM, JAI JAI RAJASHTAN ,MERA DESH MAHAN,
JAI JAI HIDUSTHAN

Rajasthani songs is very lovely.

i like rajsthani song .

pair milati chali ra sena geet upload kar dava

very like song in marwari

prakash rathod
bajarand dal dindoshi jila sah- sajoyak
mumbai=400101

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options