Yalla Bheda Martu-ಎಲ್ಲಾ ಭೇದ ಮರೆತು  • Title: Yalla Bheda Martu
  • Genre: Patriotic
  • Language: Kannada
  • Length: 6:02 minutes (3.45 MB)
  • Format: MP3 Stereo 22kHz 80Kbps (CBR)

ಎಲ್ಲಾ ಭೇದ ಮರೆತು ಬನ್ನಿರಿ ನಾವು ಸಮಾನ
ಸಾರುವ ಇಂದು ಎಲ್ಲರು ಹಿಂದು ಇದುವೆ ನವಗಾನ ..ಇದುವೆ ನವಗಾನ || ೨ಸಲ ||

ದುಡಿದರು ಕಾಣುತ ಕೇಶವರಂದು ಐಕ್ಯದ ಸುಂದರ ಕನಸು.. ಐಕ್ಯದ ಸುಂದರ ಕನಸು
ಪಣತೊಡಿರಿಂದು ಮಾಡುವೆವೆಂದು ಎಲ್ಲವನೂ ನನಸು … ಎಲ್ಲವನೂ ನನಸು
ಜಾತಿ ಮತಗಳ ಧನಿಕ ಬಡವರ ಭೇದವ ತರಬೇಡಿ
ಬಿದ್ದವರನು ಮೇಲೆತ್ತುವ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ನೀಡಿ .. ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ನೀಡಿ

ಎಲ್ಲಾ ಭೇದ ಮರೆತು ಬನ್ನಿರಿ ನಾವು ಸಮಾನ
ಸಾರುವ ಇಂದು ಎಲ್ಲರು ಹಿಂದು ಇದುವೆ ನವಗಾನ ॒ಇದುವೆ ನವಗಾನ

ಗಂಗೆ ತುಂಗೆ ಕಾವೇರಿಯ ಜಲ ನಮಗಾಗಿಯೆ ಎಂದು.. ನಮಗಾಗಿಯೆ ಎಂದು
ಮನ ಮಾಡಿಂದು ದುಡಿಯಲು ಬಂಧು ಆಲಸ ಬಿಡು ತಿಂದು.. ಆಲಸ ಬಿಡು ತಿಂದು
ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣಿದು ಬೆಳೆಸಲು ಬಾ ಬಂಗಾರದ ಬೆಳೆಯನ್ನು
ಬೆವರಿನ ಹೊಳೆಯೆ ಹರಿಯಲಿ ಇಂದು ಕೊಚ್ಚುತ ಕೊಳೆಯನ್ನು

ಎಲ್ಲಾ ಭೇದ ಮರೆತು ಬನ್ನಿರಿ ನಾವು ಸಮಾನ
ಸಾರುವ ಇಂದು ಎಲ್ಲರು ಹಿಂದು ಇದುವೆ ನವಗಾನ ..ಇದುವೆ ನವಗಾನ

ಕೊಲೆ ಸುಲಿಗೆಗಳ ಅತ್ಯಾಚಾರದ ಕೊನೆಯಾಗಲಿ ಇಂದು
ಸ್ನೇಹದ ಪ್ರೇಮದ ಭ್ರಾತೃತ್ವದ ಸೆಲೆ ಹರಿಯಲಿ ಎಂದೆಂದು
ಕುಡಿಯುವುದೊಂದೆ ಜಲ ಉಸಿರಾಡುವುದೊಂದೆ ಗಾಳಿ
ಹರಿಯುವುದೊಂದೆ ರಕ್ತವು ನಮ್ಮಲಿ ಭೇದವು ಎಕಾಗಿ

ಎಲ್ಲಾ ಭೇದ ಮರೆತು ಬನ್ನಿರಿ ನಾವು ಸಮಾನ
ಸಾರುವ ಇಂದು ಎಲ್ಲರು ಹಿಂದು ಇದುವೆ ನವಗಾನ ..ದುವೆ ನವಗಾನ

Devanagri Translieration
एल्ला भेदा मरेतु बन्निरि नावु समाना
सारुव इन्दु एल्लरु हिन्दू इदुवे नवगाना
- इदुवे नवगाना ||

दुडिदरू काणुत केशवरन्दु ऐक्यद सुंदरकनसु
पणतोडिरिन्दु माडुवेवेन्दु एल्लवनूननसु
जाति मतगळ धनिका बडवर भेदव तरबेडि
बिद्दवरन्नु मेलेत्तुव बन्नि एल्लरू कैनीडी
- एल्लरू कैनीड़ि || एल्ला ||

गंगे तुंगे कावेरिय जल नमगागिये एन्दु
मनमाडिन्दु दुड़ियलुबन्धुआलस बिड़ु तिंदु
पुण्यद मण्णिदु बेळेसलूबा बंगारद बेळेयन्नु
बेवरिन होळेये हरियलि इन्दु कोच्चुत कोळेयन्नु
- कोच्चुत कोळेयन्नु || एल्ला||

कोले सुलिगेगळअत्याचारद कोनेयागलि इंदु
स्नेहद प्रेमद भ्रातृत्वदसेले हरियलि एन्देन्दु
कुडियुवुदोन्दे जल उसिराडुवुदोन्देगाळि
हरियुवुदोन्दे रक्तवु नम्मलि भेदवु एकागि
- भेदवु एकागि || एल्ला ||

English Transliteration:
ĕllā bheda marĕtu banniri nāvu samāna
sāruva iṁdu ĕllaru hiṁdu iduvĕ navagāna iduvĕ navagāna 2sala

duḍidaru kāṇuta keśavaraṁdu aikyada suṁdara kanasu aikyada suṁdara kanasu
paṇatŏḍiriṁdu māḍuvĕvĕṁdu ĕllavanū nanasu ĕllavanū nanasu
jāti matagaḻa dhanika baḍavara bhedava tarabeḍi
biddavaranu melĕttuva banni ĕllarū kai nīḍi ĕllarū kai nīḍi

ĕllā bheda marĕtu banniri nāvu samāna
sāruva iṁdu ĕllaru hiṁdu iduvĕ navagāna ̱iduvĕ navagāna

gaṁgĕ tuṁgĕ kāveriya jala namagāgiyĕ ĕṁdu namagāgiyĕ ĕṁdu
mana māḍiṁdu duḍiyalu baṁdhu ālasa biḍu tiṁdu ālasa biḍu tiṁdu
puṇyada maṇṇidu bĕḻĕsalu bā baṁgārada bĕḻĕyannu
bĕvarina hŏḻĕyĕ hariyali iṁdu kŏccuta kŏḻĕyannu

ĕllā bheda marĕtu banniri nāvu samāna
sāruva iṁdu ĕllaru hiṁdu iduvĕ navagāna iduvĕ navagāna

kŏlĕ suligĕgaḻa atyācārada kŏnĕyāgali iṁdu
snehada premada bhrātṛtvada sĕlĕ hariyali ĕṁdĕṁdu
kuḍiyuvudŏṁdĕ jala usirāḍuvudŏṁdĕ gāḻi
hariyuvudŏṁdĕ raktavu nammali bhedavu ĕkāgi

ĕllā bheda marĕtu banniri nāvu samāna
sāruva iṁdu ĕllaru hiṁdu iduvĕ navagāna duvĕ navagāna

Meaning in Hindi
सब भेद बुलाके आओ सारे हम सब है सामान
सब मिलकर कहें आज हम सब हिन्दू है
यही है नवगान, यही है नवगान

केशव जी ने देखा था सुंदर सपना एकता का
प्रण लीजिये की करेंगे सच सारे सपने
जाती मत और अमीरी ग़रीबी का भेद ना किजीए
और जो है हारे उन्हें हाथ दे ऊपर उठाएँ हम सब मिलजुल के

गंगा तुंगा कावेरी था जल हम सबके लिए है
हे बंधु मन बनाके आजा मेहनत करने सारा आलस भुलाकर
इस पुण्य भूमि पर सोना उगाने आ जाओ सारे
आज अपना पसीना बहाकर धो डाले हैं सारे मैल

खून ख़राबा अत्याचार का अंत हो जाए आज
स्नेह प्रेम भ्रातृत्व की धारा बहे आज
सब पीते हैं एक ही जल सब लेते हैं साँस एक ही हवा में
सब के शरीर में बहता है एक ही रक्त
फिर किसलिए हैं ये भेद


KAVANAGALU

Can any one plz let me know where we can download Lyrics from Archana Book / any related sites.

Please send me the the meaning of this song in English

kavana tumba arthagarbitavagide.

Correction- When the title is transliterated to "English" it should be

"Ellla bheda maretu".

It is "maretu", NOT martu, martu is spoken language, maretu is the way to write.

Hello. I am finding it very difficult to download this song. Can anyone help me with this or suggest any alternate?

Desha bakti geetegala sahityavannu prakatisirudakkagi tumbu hrudayada denyavadagalu

Nimmaya: Mahesh.TV

ಎಲ್ಲಾ ಬೇದ ಮರೆತು ಹಾಡು ಇ೦ದು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಹಾಡಾಗಿದೆ
ಇದನ್ನು ಗೀತಗ೦ಗಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ದನ್ಯವಾಧಗಳು, ಮತ್ತು ಈ ಗೀತೆಯ ರಚನೆಕಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿ.

This is very old song and rss songwriter...
Rss won't kee record of writers name in public...
We must ask any elder karyakarthas

this song is very impressive and Inspirable to all indians

hjkhjkjhkhjkhjkhjk

I want this song meanings

Dear All..

This song is too good,but who is the Lyrist?

The Song Ella bedha maretu is written by Dr.Narayan Bhat shimoga karnataka

VERY GOOD

excelent.now it is my favorite site.

deshapremavaBelasuvanthageethe

deshapremava Belasuvantha geethe

Please , please list
1. Eddu nillu veera desha karedide and
2. Hima giriyallina unnata shikara.
These two songs were my all time favourite during my days in Samrat Ashoka shake in Shimoga.

Please include poet name and the singers/ musicians etc..
Thanks a lot

Please upload the song "echhragolli yuvajanare nada rakshne namma hone" I like so much this song

GOOD SONG

vgood for listening

Such a lovely song. Its one of my favourite.

Please upload the song Addu Nillu Veera Desha Karedide on your site.

plz display this song on monitor screen.

fg

i am seeking to hear this song for many years.this song is very impressive.but i don't know why it is not displaying on the monitor like other hindi songs.plz display it on screen so that we can see it.

very nice song i like sooooooooooooooooooooooooooooooooo much .......

i want to sangh song cd how to buy it

Namaste if you are in bangalore, please visit RAashtrotthaana saahitya in keshava shilpa, chamaraj pete bangalore.
or write to me if you do not know the place, [email protected]
dhanyavaad

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options