audio by language telugu

Bharati ma Kannatalli

Bharati ma Kannatalli - Patriotic - Telugu - 5:24 minutes (3.71 MB)

భారతి మా కన్నతల్లి భాగ్యోదయ కల్పవల్లి

Jana Jagruta Navabharata Mahodayam

Jana Jagruta Navabharata Mahodayam - Patriotic - Telugu - 5:17 minutes (3.64 MB)

జన జాగృత నవభారత మహోదయం
ఈ కనులతోనే కాంచుదాం

PadanDi Bharata YuvakulAra

PadanDi Bharata YuvakulAra - Patriotic - Telugu - 3:15 minutes (2.24 MB)

పదండి భరత యువకులార పౌరుషంబు పొంగగా

Bratuku SukhamayyEnura

Bratuku SukhamayyEnura - Patriotic - Telugu - 3:43 minutes (2.55 MB)

బ్రతుకు సుఖమయ్యేనురా

Lendira Sivametti Randira

Lendira Sivametti Randira - Patriotic - Telugu - 4:41 minutes (3.22 MB)

లెండిరా లెండిరా శివమెత్తి రండిరా మనం మనం మహాగణం

Paharaa Hushaar

Paharaa Hushaar - Patriotic - Telugu - 3:29 minutes (2.39 MB)

పహరా హుషార్ పహరా హుషార్ పహరా హుషార్

Palle Pallenu lepi

Palle Pallenu lepi - Patriotic - Telugu - 4:06 minutes (2.82 MB)

పల్లె పల్లెను లేపి గుండె గుండెను ఊపి
నిండు శక్తిని జూపి నింగి నేలను జూపి

Saagaram Pongutunnadi

Saagaram Pongutunnadi - Patriotic - Telugu - 4:03 minutes (2.79 MB)

సాగరం పొంగుతున్నదీ హిందు సాగరముప్పొంగుతున్నదీ

Sanghe Shakti Kalou Yuge

Sanghe Shakti Kalou Yuge - Patriotic - Telugu - 2:47 minutes (1.92 MB)

సంఘే శక్తి: కలౌ యుగే సంఘే శక్తి: కలౌ యుగే

Vandanamammaa-O Amba Bhaarataamba

Vandanamammaa-O Amba Bhaarataamba - Patriotic - Telugu - 2:53 minutes (1.98 MB)

వందనమమ్మా - ఓ అంబ భారతాంబ నీకు వందనమమ్మా

Madhavaa NI talapu DeSa SEvaku pilupu

Madhavaa NI talapu DeSa SEvaku pilupu - Bharat - Telugu - 4:02 minutes (2.77 MB)

మాధవా నీ తలపు దేశ సేవకు పిలుపు
స్వార్ధ చింతన పైన త్యాగ భావన గెలుపు

Sadhu Sujana Toshini

Sadhu Sujana Toshini - Bharat - Telugu - 8:29 minutes (5.83 MB)

సాధు సుజన తోషిణీ సకల శత్రు శోషిణీ
శరణాగత ధరణీతల జన గణ పరిపోషిణీ

Vishwa Bharat Veera Levoyi

Vishwa Bharat Veera Levoyi - Bharat - Telugu - 3:15 minutes (2.23 MB)

విశ్వభారత వీర లేవోయీ ప్రగతి పథముల వెంట పదవోయీ

Navabharata aakaSam Lo

Navabharata aakaSam Lo - Bharat - Telugu - 5:30 minutes (3.78 MB)

నవ భారత ఆకాశంలో పెను చీకటి క్రమ్మిన వేళ

Hinduvuga Janminchuta ila lo

Hinduvuga Janminchuta ila lo - Bharat - Telugu - 4:14 minutes (2.91 MB)

హిందువుగా జన్మించుట ఇలలో మహా భాగ్యమని మరువకురా

Namo Janani Bharatvani

Namo Janani Bharatvani - Bharat - Telugu - 4:31 minutes (3.11 MB)

నమో జనని భారతావనీ సకల సౌఖ్య సంధాయినీ

KelmODtumO deva Keshava

KelmODtumO deva Keshava - Bharat - Telugu - 5:45 minutes (3.95 MB)

కేల్మోడ్తుమో దేవ కేశవా
పెను తుపానున దివురు మన దేశ నౌక

Divikegina Mana Desabhaktula

Divikegina Mana Desabhaktula - Bharat - Telugu - 4:06 minutes (2.82 MB)

దివికేగిన మన దేశభక్తుల
అడుగుజాడలే అనుసరింపవలెనోయీ

Sivude taanai Sivuni koluchunatu

Sivude taanai Sivuni koluchunatu - Bharat - Telugu - 5:07 minutes (3.51 MB)

శివుడే తానై శివుని కొలుచునటు రాష్ట్ర దేవతారాధనము

Maadenoy Hindustan

Maadenoy Hindustan - Bharat - Telugu - 4:01 minutes (2.76 MB)

మాదేనోయ్ హిందుస్తాన్ మాదే మాదే మాదేనోయ్

Manamanthaa Hinduvulam

Manamanthaa Hinduvulam - Bharat - Telugu - 3:23 minutes (2.32 MB)

మనమంతా హిందువులం అదే అదే మన అనుబంధం

Swaagatam Suswaagatam

Swaagatam Suswaagatam - Bharat - Telugu - 4:43 minutes (3.25 MB)

స్వాగతం సుస్వాగతం స్వాగతం శుభ స్వాగతం
స్వాగతం స్వాగతం స్వాగతం స్వాగతం

Maa Tenugu Thalliki

Maa Tenugu Thalliki - Bharat - Telugu - 3:24 minutes (2.34 MB)

మా తెనుగు తల్లికి మల్లెపూదండ
మా కన్న తల్లికి మంగళారతులు

Thalli Bharathi Vandanamu

Thalli Bharathi Vandanamu - Bharat - Telugu - 4:35 minutes (3.15 MB)

తల్లీ భారతి వందనము
నీ ఇల్లే మా నందనము
మేమంతా నీ పిల్లలము

Thenala Thetala Matala Lo

Thenala Thetala Matala Lo - Bharat - Telugu - 4:37 minutes (3.17 MB)

తేనెల తేటల మాటలతో మన దేశ మాతనే కొలిచెదమా

Jaya Bharatha Vaani

Jaya Bharatha Vaani - Bharat - Telugu - 2:43 minutes (1.86 MB)

జయ భారతా వాణీ సకల కళా రాణీ
సంగీత వాహినీ స్వర హార ధారిణీ
అభివందనం అభివందనం

Manade E Pravahinche Nitya Samskruti

Manade E Pravahinche Nitya Samskruti - Bharat - Telugu - 2:51 minutes (1.96 MB)

మనదే ఈ ప్రవహించే నిత్య సంస్కృతి
మనదే సువిశాలమైన భవ్య భారతి

Saha Jeevaname Santi Ki Nelavani

Saha Jeevaname Santi Ki Nelavani - Bharat - Telugu - 3:24 minutes (2.34 MB)

సహజీవనమే శాంతికి నెలవని
అంటరానితనమమానుషమ్మని
వివిధత్వములో ఏకత్వములే

Madhavaa Nee Bhavya Charitamu

Madhavaa Nee Bhavya Charitamu - Madhav-stuti - Telugu - 3:43 minutes (2.55 MB)

మాధవా నీ భవ్య చరితము స్ఫూర్తి నిచ్చును మాకు నిరతము

Sangham Pilichindiraa

Sangham Pilichindiraa - Bharat - Telugu - 2:15 minutes (1.55 MB)

సంఘం పిలిచిందిరా హిందు వీర లేవరా
నిత్య శాఖ స్ఫూర్తితో దీక్ష నేడు పూనరా

Swamiji Vivekudu Kalalu Kanna Bharatam

Swamiji Vivekudu Kalalu Kanna Bharatam - Bharat - Telugu - 2:57 minutes (2.71 MB)

స్వామీజీ వివేకుడు కలలు గన్న భారతం
గత వైభవ శిఖరాల అంచుదాక చేర్చుదాం

Jhanana Jhanana Jhanana Kadali ra

Jhanana Jhanana Jhanana Kadali ra - Bharat - Telugu - 2:06 minutes (1.92 MB)

ఝణణ ఝణణ ఝణణ కదలిరా సోదరా
మనిషిని మనిషిగ మార్చగా అంతరాలు తొలగించగ

DeSamosagina Dehame Idi

DeSamosagina Dehame Idi - Bharat - Telugu - 2:01 minutes (1.39 MB)

దేశమొసగిన దేహమే ఇది దేశమే నిను పిలిచెరా

Yetuloohinchitivayya Vijayamu

Yetuloohinchitivayya Vijayamu - Bharat - Telugu - 3:14 minutes (2.22 MB)

ఎటులూహించితివయ్యా విజయము ఏ విధి గాంచితివయ్యా

O Narmada Baanam..O Saalagraamam

O Narmada Baanam..O Saalagraamam - Bharat - Telugu - 3:14 minutes (2.22 MB)

ఓ నర్మద బాణం ఓ సాలగ్రామం
ఓ వంశీ రాగం అదే సంఘ యోగం

Idi Naa Bharata desam

Idi Naa Bharata desam - Bharat - Telugu - 3:03 minutes (2.1 MB)

ఇది నా భారత దేశం ఇది నా భావ నివేశం

Prarthana Gaikonumu Thalli

Prarthana Gaikonumu Thalli - Bharat - Telugu - 1:52 minutes (1.29 MB)

ప్రార్ధనా గైకొనుము తల్లీ భారతీ జయ కల్పవల్లీ

Uttishthata Bharathasuta

Uttishthata Bharathasuta - Bharat - Telugu - 1:55 minutes (1.32 MB)

ఉత్తిష్ఠత భరతసుతా ఉత్తిష్ఠత కార్య రతా
నవ భారత భూఖండము నాకముగా నొనరింపగ

Oka Deepam to Marioka Deepam

Oka Deepam to Marioka Deepam - Bharat - Telugu - 3:22 minutes (2.32 MB)

ఒక దీపం తో మరియొక దీపం వెలిగించాలి
హిందువులో చైతన్య దీప్తిని రగిలించాలి

Aata Kalasi Aadudam Pata Kalasi Paadudam

Aata Kalasi Aadudam Pata Kalasi Paadudam - Bharat - Telugu - 2:05 minutes (1.43 MB)

ఆట కలసి ఆడుదాం పాట కలసి పాడుదాం

Veera Keshava Janmame

Veera Keshava Janmame - Bharat - Telugu - 3:43 minutes (3.41 MB)

వీర కేశవ జన్మమే మన భారతావని పుణ్యము

Bharata DEsam Mana Janma PradEsam

Bharata DEsam Mana Janma PradEsam - Bharat - Telugu - 5:54 minutes (4.06 MB)

భారత దేశం మన జన్మ ప్రదేశం
భారత ఖండం ఒక అమృత భాండం

Manadenoyi Bharatha Desam

Manadenoyi Bharatha Desam - Bharat - Telugu - 4:25 minutes (3.03 MB)

మనదేనోయ్ భారత దేశం భారత దేశం మనదేనోయ్

Saagovoyi SOdaraa Samara Seela Yodhuda

Saagovoyi SOdaraa Samara Seela Yodhuda - Bharat - Telugu - 4:33 minutes (3.13 MB)

సాగవోయి సోదరా సమర శీల యోధుడా
ఆగని ఈ పయనంలో తుది విజయం మనదిరా

Nitya Saadhana Pathamuna

Nitya Saadhana Pathamuna - Bharat - Telugu - 5:12 minutes (3.58 MB)

నిత్య సాధనా పథమున నిలిపిన ఓ కేశవా
నీ అడుగుజాడలలో సాధన కొనసాగిస్తాం

Asetu Seeta nagamu (Meru dheera Guruji)

Asetu Seeta nagamu (Meru dheera Guruji) - Bharat - Telugu - 4:58 minutes (3.41 MB)

ఆ సేతు శీతనగము అంజలించె మాధవజీ
అందుకొనుము శ్రధ్ధాంజలి మేరు ధీర గురూజీ

Matru Murthi Padaala Mundara

Matru Murthi Padaala Mundara - Bharat - Telugu - 4:58 minutes (3.41 MB)

మాతృమూర్తి పదాల ముందర మోకరిల్లిన యువకులం

Ee Pudami

Ee Pudami - Bharat - Telugu - 2:34 minutes (2.36 MB)

ఈ పుడమి నా తల్లి నేనామె పుత్రుడను
నా తల్లి వైభవము ఎలుగెత్తి చాటెదను

Padudaam Padudaam

Padudaam Padudaam - Bharat - Telugu - 3:04 minutes (2.81 MB)

పాడుదాం పాడుదాం భారతి జయ గీతం
వాడిపోని వైభవాల పావన సంగీతం